LUYỆN NGHE - LISTENING
 • Thứ năm, 20:12 Ngày 18/06/2020
 • BOOK 1: 

  https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrfkY5aFBpaFFDX0RjOENuU1BGei1kTjU2VEwwdGxBaDc3SG5PRXhqaXBjUDQ

   

  BOOK 2 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=5wm8_IDCNJI​

  BOOK 2 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=5wm8_IDCNJI

  BOOK 2 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=Fl5cokeR3uI

  BOOK 2 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=c77Du5AnjoQ

  BOOK 2 - Test 5: https://www.youtube.com/watch?v=fyGDQkBO6Ms

  BOOK 2 - Test 6: https://www.youtube.com/watch?v=OJjEmLImjv0

   

  BOOK 4 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=4nTFdBrQTCA

  BOOK 4 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=VcNeV3lboBw

  BOOK 4 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=h998hcQaGqo

  BOOK 4 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=b1SQM9x3Ejc&t=4s

   

  BOOK 6 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=5xjAPxsEsnM

  BOOK 6 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=Lwz7lNDCNkU

  BOOK 6 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=oTE3jdlKx6A

  BOOK 6 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=Wy-78IHxZv0

  BOOK 6 - Test 5: https://www.youtube.com/watch?v=MXBbACTABIo

  BOOK 6 - Test 6: https://www.youtube.com/watch?v=bdJ4xbP-gAc

   

  BOOK 7 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=TN3qJAwCuN8

  BOOK 7 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=oeGkxYYU0wM

  BOOK 7 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=vowRy0BAVZo

  BOOK 7 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=EPNufsxoILw

  BOOK 7 - Test 5: https://www.youtube.com/watch?v=2msX1Y-q00A

  BOOK 7 - Test 6: https://www.youtube.com/watch?v=vd2mUN3vKnk

  BOOK 7 - Test 7: https://www.youtube.com/watch?v=N0jiERHq7vQ

  BOOK 7 - Test 8: 

  BOOK 7 - Test 9: https://www.youtube.com/watch?v=YdNRHhjkAz0

  BOOK 7 - Test 10: https://www.youtube.com/watch?v=0wM9lZzC7KY

   

  BOOK 8 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=1Cex1NJayy0

  BOOK 8 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=dGS9Byz4knc

  BOOK 8 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=C87blbqCc9g

  BOOK 8 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=Ivzogl1G0Iw

  BOOK 8 - Test 5: https://www.youtube.com/watch?v=IZ7xezH5x2c

  BOOK 8 - Test 6: https://www.youtube.com/watch?v=V8SmjGvAJw8

   

  BOOK 9 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=6OhYFvpnQHs

  BOOK 9 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=LbBonksLZDE

  BOOK 9 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=fVZpeTAs-o8

  BOOK 9 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=YkrVtrL-JZw

   

  BOOK 10 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=0dcy14zkFUs

  BOOK 10 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=SW_d4e4CAbg

  BOOK 10 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=Tu6q2rEDXd4

  BOOK 10 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=Tu6q2rEDXd4

   

  BOOK 11 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=uGnVh56KQA4

  BOOK 11 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=kdtNNMqEk_4

  BOOK 11 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=V0Tc3Ag9aCg

  BOOK 11 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=IKdlMJ5BO2Y

   

  BOOK 12: https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrZ2ppYkdLZ0JfcGM

   

  BOOK 13 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=ppAYxgokKvU

  BOOK 13 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=BeHZXzkyg9k

  BOOK 13 - Test 3:  https://www.youtube.com/watch?v=qt7z324GLxQ

  BOOK 13 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=RFOowu5PqVM

   

  BOOK 14  - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=q_lqL_sTJvs

  BOOK 14  - Test 2:  

  BOOK 14  - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=V6UFGM14qpc

  BOOK 14  - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=FM1N5qMZUv8

   

  BOOK 15 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=d6hPOqL4sMA

  BOOK 15 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=14i8BGjEN4Y

  BOOK 15 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=4vJLPhLrNoo

  BOOK 15 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=IDXKMT5sMZs

   

  BOOK 16 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=hzUljmM0Zak

  BOOK 16 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=ARfGon7ulto

  BOOK 16 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=8wTuUy7KyaU

  BOOK 16 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=ndOcRJcZPYs

   

  BOOK 17 - Test 1:  https://www.youtube.com/watch?v=gJvY-M6lcXU

  BOOK 17 - Test 2:  https://www.youtube.com/watch?v=EoGMFtDdaCQ

  BOOK 17 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=K1XoIKG3Qzs

  BOOK 17 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=Tn-SF9gbkUs

   

  BOOK 18 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=h4DULvDiKL4

  BOOK 18 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=UPIyqa0OkVg

  BOOK 18 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=DYXzdOQi-cM

  BOOK 18 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=v6uaFqMJnko

   

  BOOK 19:  https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrdmFYUFRnejNZSnM

   

  BOOK 20 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=ySLqS17OjQI

  BOOK 20 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=4VGQOUo5vm0

  BOOK 20 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=7mjzfDOQN6M

  BOOK 20 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=MUtC4wtc2vU

   

  BOOK 26 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=Stzr19zZxZM

  BOOK 26 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=HXlakjpVOG4

  BOOK 26 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=hEV4TxiTc8o

  BOOK 26 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=Un2O4D_3wYM

  BOOK 26 - Test 5: https://www.youtube.com/watch?v=eh6xJGfXdLU

  BOOK 26 - Test 6: https://www.youtube.com/watch?v=KpdG6WbT5lA

  BOOK 26 - Test 7: https://www.youtube.com/watch?v=qOquQTQN1N4

  BOOK 26 - Test 8: https://www.youtube.com/watch?v=zRT0syzAwLQ

   

  BOOK 27 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=UOYnNJy5Umk

  BOOK 27 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=Bq_XvtiFEVE

   

  BOOK 28 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=koNWfgG_bRo

  BOOK 28 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=B768EVDnTIw

  BOOK 28 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=ewgiPgKLE3Q

  BOOK 28 - Test 14: https://www.youtube.com/watch?v=9229be6Y8Uo

   

  BOOK 29 - Test 1: https://www.youtube.com/watch?v=nw7EmJHV_kc

  BOOK 29 - Test 2: https://www.youtube.com/watch?v=UT33LLmuCgM

  BOOK 29 - Test 3: https://www.youtube.com/watch?v=TWISj4-IVv4

  BOOK 29 - Test 4: https://www.youtube.com/watch?v=neK-pJ-ycDo

   

  BOOK 30 - Test 1: https://youtu.be/qWwKN7RQFuQ

  BOOK 30 - Test 2: https://youtu.be/ZElHrGBmhms

  BOOK 30 - Test 3: https://youtu.be/wrHG93O0mwA

  BOOK 30 - Test 4: https://youtu.be/QWc4Mc4wVCE

   

  BOOK 64 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahraE1GQ2VTNEFBNGc

   

  BOOK 70 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrcmJ5RGRZcVk0alU

   

  BOOK 71 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrVnZkYnBqTGRoUnM

   

  BOOK 72 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrT1p4bjBTRDJTUXc

   

  BOOK 73 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrZ1RPYWhuaE45cUU

   

  BOOK 74 https://goo.gl/HqPpaK

   

  BOOK 81 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrZnlZbkQ0UGVIQlU

   

  BOOK 83 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrY1RmWTU3dUNpOHM

   

  BOOK 85 https://drive.google.com/drive/folders/0B0dp9Pr_NahrdnVKdk9xQk9DcUk

  Bài viết liên quan